Stanovy spolku Ostrévka

Čl. 1.
Název a sídlo

Název: Ostrévka z. s.
(dále jen „spolek“)
Sídlo: Nový Hrozenkov 429, 75604

Čl. 2
Statut spolku

Spolek je dobrovolný, nezávislý, sdružující členy na základě společného zájmu. Spolek je právnickou osobou.

Čl. 3
Cíl činnosti spolku

Cílem spolku je uchovávání a rozvoj valašského folkloru v oblasti Nového Hrozenkova a okolí. Za tímto účelem bude spolek usilovat o:

a) udržování, rozšiřování a prezentace lidových (folklorních) tradic,

b) prezentaci lidových tradic v České republice i zahraničí,

c) mimoškolní výchovu dětí a mládeže v oblasti lidových tradic,

d) popularizaci folklóru,

e) sběr lidových tradic, jejich uchovávání a rozšiřování pomocí dostupných médií (články v médiích, audio a video nahrávky),

f) spolupráci s odbornými, společenskými i jinými organizacemi, zabývajícími se obdobnou činností v České republice i v zahraničí a zastupování zájmů členů na základě oboustranně prospěšné spolupráce,

g) pořádání samostatně nebo i ve spolupráci s jinými organizacemi vystoupení, besed, výstav, festivalů, přehlídek, koncertů, plesů, vzdělávacích kurzů a seminářů, odborných sympozií, pobytů a stáží, burz apod.,

h) vyhledávání spolupořadatelů, sponzorů a podporovatelů svých činností,

2. Jako svou vedlejší činnost spolek podporuje vytváření ekonomického zázemí pro svou činnost. Zejména se jedná o výkon živnostenských oprávnění: hostinské činnosti, výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin.

Čl. 4
Členství

1. Členem spolku mohou být:

a) fyzické osoby a právnické osoby, které souhlasí se stanovami a cíli spolku. Fyzické osoby mladší 18-ti let musí k přihlášce přiložit souhlas jejich zákonných zástupců se stanovami a cíli spolku,

b) čestní členové

2. O přijetí za člena spolku rozhoduje na základě písemné přihlášky rada spolku. U nezletilých členů musí být součást přihlášky souhlas zákonného zástupce. Členství vzniká dnem přijetí za člena radou spolku.

3. Členství zaniká:

a) vystoupením člena písemným oznámením radě,

b) úmrtím člena,

c) u právnické osoby jejím zrušením,

d) zrušením členství na základě rozhodnutí členské schůze,

e) zánikem spolku

f) jiným způsobem na základě zákona.

4. O udělení čestného členství rozhoduje členská schůze spolku. Čestný člen se může účastnit členské schůze pouze s hlasem poradním.

5. Členství člena spolku, který dva po sobě jdoucí roky neplní své členské povinnosti, může rada spolku zrušit.

6. Člen, jehož členství bylo zrušeno rozhodnutím členské schůze, se může do 15 dnů od doručení takového rozhodnutí obrátit na kontrolní komisi spolku s návrhem na přezkum rozhodnutí členské schůze, kterým bylo zrušeno jeho členství. Na nejbližší schůzi kontrolní komise toto rozhodnutí přezkoumá. Nadpoloviční většinou všech svých členů může kontrolní komise zrušit rozhodnutí členské schůze o zrušení členství, pokud toto rozhodnutí odporuje zákonu či stanovám, nebo jsou-li shledány jiné závažné důvody. Výsledek přezkumu rozhodnutí členské schůze o zrušení členství se doručuje členovi, který tento přezkum navrhl a radě spolku.

Čl. 5
Práva a povinnosti členů

1. Člen spolku má právo:

a) účastnit se jednání členské schůze,

b) volit orgány spolku,

c) být volen do orgánů spolku,

d) obracet se na orgány spolku s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření.

2. Člen spolku má povinnost zejména:

a) dodržovat stanovy spolku,

b) aktivně se podílet na plnění cílů spolku,

c) svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku,

d) platit členské příspěvky ve výši stanovené členskou schůzí,

e) dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno spolku.

Čl. 6
Orgány spolku

1. Orgány spolku jsou:

a) členská schůze,

b) kontrolní komise

c) rada spolku,

d) předseda

e) místopředseda

f) pokladník,

g) umělecký vedoucí.

Čl. 7
Členská schůze

1. Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku.

2. Členskou schůzi tvoří všichni členové spolku.

3. Členskou schůzi svolává předseda spolku podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně. Předseda svolá členskou schůzi vždy, když o to požádá nejméně polovina členů spolku.

4. Členská schůze zejména:

a) rozhoduje o změnách stanov spolku,

b) schvaluje úkoly spolku pro příslušné období, výroční zprávu spolku, rozpočet a roční závěrku hospodaření,

c) volí členy rady spolku,

d) rozhoduje o počtu členů rady spolku,

e) rozhoduje o zrušení členství,

f) rozhoduje o zrušení spolku.

5. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů.

6. Každý člen má jeden hlas. Hlasy všech členů jsou rovné.

7. Členská schůze rozhoduje na základě hlasování. Rozhodnutí je přijato, jestliže pro něj hlasuje prostá většina přítomných členů.

8. Jestliže se přes opakované nejméně dvojí svolání v průběhu dvou měsíců nesejde usnášeníschopná členská schůze, přebírá její pravomoci rada.

Čl. 8
Kontrolní komise

1. Kontrolní komise je nezávislý kontrolní orgán, který je složen nejméně ze tří členů spolku. Je volena členskou schůzí.

2. Kontrolní komise se schází podle potřeby, nejméně však dvakrát do roka. Schůzi svolává její předseda, který je volen ze členů kontrolní komise nadpoloviční většinou.

3. Členům kontrolní komise přísluší:

a) účastnit se všech schůzí rady spolku a kontrolovat její činnost;

b) kontrolovat, jak je vedeno účetnictví, přezkoumávat účetní závěrku a vyjadřovat se k výroční zprávě;

c) kontrolovat, zda je majetek spolku využíván hospodárně k veřejně prospěšnému účelu a v souladu se zakladatelským právním jednáním

d) dohlížet, zda vykonávaná činnost je v souladu se stanovami a právními předpisy;

e) oprávnění nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti spolku a kontrolovat, zda jsou účetní zápisy vedeny řádně a v souladu se skutečností a právními předpisy;

f) upozorňovat předsedu i radu spolku na zjištěné nedostatky a podávat návrh na jejich odstranění.

4. Členství v kontrolní komisi je neslučitelné s členstvím v radě spolku.

Čl. 9
Rada spolku

1. Rada spolku je výkonným orgánem spolku, který za svou činnost odpovídá členské schůzi. Rada řídí činnost spolku v období mezi zasedáními členské schůze.

2. Členství v radě vzniká volbou na členské schůzi na základě návrhu některého ze členů.

3. Rada má nejméně pět členů.

4. Radu svolává předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda, nejméně dvakrát ročně.

5. Rada zejména:

a) volí ze svých členů předsedu, místopředsedu a pokladníka,

b) koordinuje činnost spolku,

c) zpracovává podklady pro rozhodnutí členské schůze,

d) rozhoduje o přijetí za člena spolku.

6. Rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů.

7. Rada rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů rady spolku.

Čl. 10
Předseda

1. Předseda je statutárním orgánem spolku, naplňuje rozhodnutí rady a zastupuje spolek navenek, jedná jeho jménem a rozhoduje o běžných záležitostech spolku.

2. Předsedu volí rada spolku ze svého středu.

3. Předseda je odpovědný za plnění rozhodnutí rady, řízení hospodářské činnosti a plynulý chod spolku.

4. Předseda rozhoduje o opatřeních, která nesnesou odkladu, a o učiněných rozhodnutích informuje radu spolku.

5. Předseda konkretizuje úkoly jednotlivých členů spolku a kontroluje jejich plnění.

6. Předseda připravuje podklady pro jednání rady spolku.

Čl. 11
Místopředseda

1. Místopředsedu volí rada spolku ze svého středu.

2. Místopředseda

a) spolupracuje s předsedou při vyřizování administrativních záležitostí spolku,

b) na základě písemného pověření předsedy nebo se souhlasem nadpoloviční většiny rady zastupuje předsedu v plnění jeho funkcí,

c) na základě písemného pověření předsedy nebo se souhlasem nadpoloviční většiny rady zastupuje spolek navenek a jedná jeho jménem.

Čl. 12
Pokladník

1. Pokladníka volí rada spolku ze svého středu.

2. Pokladník spolku je oprávněn provádět za spolek všechny běžné úkony v oblasti hospodaření, například spravuje výběr členských příspěvků.

3. Odpovídá za vedení majetkové evidence a účetnictví.

4. Předkládá členské schůzi zprávu o hospodaření za uplynulé období.

5. Pokladník není oprávněn k výdajům nad 2 000,- Kč (dva tisíce korun českých).

Čl. 13
Umělecký vedoucí

1. Uměleckého vedoucího volí členská schůze spolku.

2. Umělecký vedoucí rozhoduje:

a) o uměleckém směřování spolku,

b) o přijmutí, či odmítnutí nabídek na vystoupení,

c) o nasazení tanečníků do vystoupení.

3. Umělecký vedoucí připravuje choreografie, vede taneční zkoušky a vybírá své asistenty.

Čl. 14
Zásady hospodaření

1. Spolek hospodaří pouze s movitým majetkem.

2. Zdroji majetku jsou zejména:

a) dary a příspěvky právnických a fyzických osob,

b) členské příspěvky

c) dotace a granty.

3. Za hospodaření spolku odpovídá rada spolku, která každoročně předkládá členské schůzi zprávu o hospodaření, včetně účetní závěrky.

Čl. 15
Zánik spolku

Spolek zaniká:

a) Dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem na základě rozhodnutí členské schůze,

b) Rozhodnutím Ministerstva vnitra.

c) Zaniká-li spolek dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně členská schůze o způsobu majetkového vypořádání.

Čl. 16
Závěrečná ustanovení

1. Spolek může na základě rozhodnutí členské schůze vydat organizační a jednací řád spolku.

2. Spolek má právo v souladu s cíli své činnosti obracet se na státní orgány s peticemi.

3. Stanovy spolku jsou uloženy u předsedy spolku.

V Novém Hrozenkově dne 4. listopadu 2016